Seura

Johtokunta

Yhteystiedot

Seuran Jäsenyys

Historia

Fanituotteet

Koti-Karjalan Pesisliite

Rantakenttä

Säännöt

Kiteen Pallo -90 ry säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Kiteen Pallo -90 ja sen kotipaikka on Kiteen kunta

2 §

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

3 §

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen kilpailu-, koulutus-, valmennus- ja harjoitustoimintaa, valistus- ja kasvatustoimintaa, kuntoliikuntaa, sekä muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.

 

4 §

Seura on Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n ja Pohjois-Karjalan piirin jäsen. Piirin ja seuran ohjelmassa olevia urheilumuotoja edustavien SLU:n jäsenliittojen jäsenenä seura noudattaa piirin ja ao. jäsenliittojen sääntöjä ja määräyksiä.

 

5 §

Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, SLU:n piirin, SLU:n jäsenliittojen sekä SLU:n sääntöjä ja määräyksiä.

 

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

 

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen ja kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta kokouksissa.

 

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

 

6 §

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

 

7 §

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka

- laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen

- toimii seuran sääntöjen vastaisesti

- rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti

- toimii seuran ja SLU:n tai sen jäsenliitojen ja piirien tarkoitusperien vastaisesti.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Johtokunnan on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen seurasta erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

 

8 §

Jäseneltä kannettavan liitymis- ja jäsenmaksujen sekä kannatusjäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.

 

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenä vähintään kaksikymmentä (20) vuotta tai on suorittanut kertakaikkisena suorituksena kahdenkymmenen (20) vuoden jäsenmaksut tai on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia. Ainaisjäsen on vapaa jasenmaksuvelvollisuuksista.

 

9 §

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään tammi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

 

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella seuran kokouksen määräämässä lehdessä.

10 §

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle

- puheenjohtaja

- sihteeri

- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

- ääntenlaskijat

 1. Todetaan

- läsnäolijat

- äänioikeutetut jäsenet

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima tilinpäätös ja vuosikatsaus, esitetään toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 3. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
 4. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireillepanemat muut asiat

 

 1. Kokouksen päättäminen

 

Syyskokouksessa käsitellään

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle

- puheenjohtaja

- sihteeri

- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

- ääntenlaskijat

 1. Todetaan

- läsnäolijat

- äänioikeutetut jäsenet

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Päätetään, mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
 3. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi

- toimintasuunnitelma

- talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten

- puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten palkkiot

 1. Valitaan seuraavaksi toimivuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
 2. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan 5 jäsentä erovuorossa olevien tilalle
 3. Valitaan yksi toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja yksi varahenkilö tai tilintarkastusyhteisö
 4. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaokseen sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
 5. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 6. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat asiat
 7. Kokouksen päättäminen

11 §

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koollekutsuttu

 

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

 

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

12 §

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

13 §

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisen liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattavia yhteisöjäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

14 §

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuran edustaa syyskouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toiminta vuodeksi valitut 10 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaativat.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

 

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

 1. Toimia seuran toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
 2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
 3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.
 4. Vahvistaa tehtäväjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.
 5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
 6. Vastata SLU:n sekä sen jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.
 7. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.
 8. Pitää jäsenluetteloa.
 9. Hoitaa seuran taloutta.
 10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
 11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
 12. Tarvittaessa valita sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
 13. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ansiomerkkien esittämisestä.
 14. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
 15. Luovuttaa tilit toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kevätkokousta.

15 §

Seuran toiminta ja tilivuosi on 1.10.-30.9. välinen aika.

16 §

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

17 §

Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alajaostoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet

18 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä, on päätöksen saatava läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan ääntenenemmistön kannatus.

19 §

Jotta seuran purkamisesta koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksessa olevista äänioikeutetuista jäsenistä on vähintään kolmen neljäsosan kannatettava sitä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

20 §

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat luovutetaan johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamista päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesäselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21 §

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.